Contact Us

Registered Office :

“Satatarka”, Baji Prabhu Deshpande Marg,
Vishnu Nagar, Naupada,
Thane (West) : 400602
Tel : 25429432 / 25433429 / 25442096

Head Office :

Sahayog Mandir,
Sahayog Mandir Path, Ghantali,
Thane (West) : 400602
Phone Number :- 25408076 / 25447816 / 25334929 / 25333645